Jakich błędów nie należy popełniać segregując odpady komunalne?

Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje w Polsce Wspólny System Segregacji Odpadów. Selektywnej zbiórce podlegają odpady komunalne z papieru, szkła, metalu, tworzyw sztucznych oraz ulegające biodegradacji. Niestety czasami do pojemników na odpady segregowane wrzucamy zużyte przedmioty, które nie nadają się do recyklingu. Jakich błędów unikać podczas segregowania odpadów?

Czy odpad nadaje się do recyklingu?

Zanim wrzucimy zużyty przedmiot do pojemnika na odpady segregowane, zastanówmy się z czego jest wykonany oraz czy posiada właściwości pozwalające na ich przetworzenie. Odpady bardzo zanieczyszczone lub nie nadające się do przetworzenia powinny znaleźć się w pojemniku na tzw. odpady zmieszane.

Na niski poziom recyklingu odpadów w Polsce wpływa nie tylko brak selektywnego pozbywania się odpadów z gospodarstw, ale także błędy popełniane podczas ich segregowania. Według danych Eurostatu w 2017 roku zaledwie 33,8% odpadów komunalnych w Polsce poddano recyklingowi. Tymczasem do roku 2020 powinniśmy osiągnąć 50% poziom recyklingu/przygotowania do ponownego użycia odpadów z papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali.

Dlaczego powinniśmy wyrzucać selektywnie?

Segregowanie odpadów ma wiele korzyści, w tym zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych. Przekazywanie ich do recyklingu nie tylko chroni środowisko naturalne oraz nasze zdrowie przed ich negatywnym wpływem, ale również pozwala je wykorzystać jako surowce do produkcji nowych przedmiotów.

Aby jednak gospodarowanie odpadami komunalnymi było efektywne, kluczowym etapem jest ich segregacja w miejscach powstawania. To właśnie w gospodarstwach domowych następuje ich pierwsza selekcja i przygotowanie do dalszego przetwarzania. Dopiero właściwie posegregowane odpady nabierają znaczenia i mogą stać się wartościowym surowcem wtórnym.

 

Jak segregować odpady komunalne?

O tym, które rodzaje odpadów komunalnych podlegają w Polsce obowiązkowi selektywnego zbierania oraz w jaki sposób należy je oddzielać od innych odpadów, informuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622) nałożyła również na gminy obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, a szczególnie ich selektywnego pozbywania się. Informacje dotyczące zasad segregowania odpadów komunalnych powinny być dostępne na stronie internetowej poszczególnych gmin. Przydatne wskazówki na ten temat oraz wykaz stron internetowych z wytycznymi jak segregować odpady można również znaleźć na stronie http://naszesmieci.mos.gov.pl.

Źródło:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622)
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. (Dz.U. 2017 poz. 19)
  3. Lipińska D., „Gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
  4. Zasady segregowania odpadów komunalnych, Ministerstwo Środowiska, https://www.gov.pl/web/srodowisko/zasady-segregowania-odpadow-komunalnych (dostęp: 23.09.2019 r.)
  5. Jak segregować?, Ministerstwo Środowiska, http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac (dostęp: 23.09.2019 r.)
  6. Współczynnik recyklingu odpadów komunalnych, Komisja Europejska, Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_rt120&language=en (dostęp: 18.09.2019 r.)
  7. Gospodarka o obiegu zamkniętym: Mniej składowania odpadów, więcej recyklingu, http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20170120STO59356/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-mniej-skladowania-odpadow-wiecej-recyklingu (dostęp: 18.09.2019 r.)
  8. Zarządzanie odpadami w UE: Fakty i liczby, http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180328STO00751/zarzadzanie-odpadami-w-ue-fakty-i-liczby-infografika (dostęp: 18.09.2019 r.)