Czym jest PSZOK?

Segregując niepotrzebne rzeczy w swoim domu, możesz napotkać takie, których nie powinno się wrzucać do pojemników na odpady zmieszane oraz segregowane. Część z nich może zawierać substancje i materiały, wymagające specjalnego przetworzenia lub utylizacji. Jak zatem pozbyć się tego rodzaju odpadów?

Ponieważ w naszych gospodarstwach domowych powstają różnego rodzaju odpady, w tym również takie które zawierają substancje niebezpieczne, obowiązkiem gmin stało się zorganizowanie dla mieszkańców tzw. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w skrócie PSZOK).

Główną zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim to, że odpady problemowe powstające w naszym domu możemy oddać bezpłatnie, a przy tym mamy pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Dlaczego warto korzystać z PSZOK-u?

Wiele zużytych i niepotrzebnych przedmiotów, które pozostawimy w PSZOK-u, zostanie prawidłowo przetworzone i wróci ponownie do obiegu w postaci nowych produktów. Poza tym takie działanie pozwala również zaoszczędzić wodę, energię i inne surowce pierwotne, których zużycie można ograniczyć dzięki procesom recyklingu (ponownego przetworzenia).

Pewna część odpadów, które wytwarzamy w domu, zawiera również substancje niebezpieczne bądź szkodliwe dla naszego zdrowia i środowiska. Dlatego konieczne jest oddzielenie ich od pozostałych odpadów i pozostawienie w takim miejscu jak PSZOK, dzięki któremu wszystkie odpady wymagające utylizacji, trafią do właściwego zakładu przetwarzania.

Pozytywnym celem PSZOK-ów jest również ograniczanie tzw. „dzikich wysypisk”. To właśnie ich obecność na terenie gmin ma przeciwdziałać zaleganiu zepsutych mebli, zużytych opon czy sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przydrożnych rowach, lasach czy w rzekach.

 

Co można zostawić w PSZOK-u?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622) w PSZOK-u można pozostawić co najmniej:

 • odpady komunalne zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady),
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.

Przed oddaniem odpadów…

Zanim odniesiemy zużyte przedmioty do PSZOK-u, warto zapoznać się ze szczegółową listą przyjmowanych odpadów, która najczęściej publikowana jest na stronie danej gminy lub zakładu obsługującego mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Jednocześnie zostawiając odpady w PSZOK-u należy pamiętać, aby:

 • odpady były posegregowane,
 • w meblach i innych odpadach wielkogabarytowych nie znajdowały się inne odpady,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny był kompletny,
 • odpady wymagające opakowań znajdowały się w szczelnych pojemnikach,
 • bioodpady przywiezione w workach zostały przesypane do właściwego pojemnika na terenie PSZOK-u.

Źródło:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622).
 2. Rekomendacje dla budowy sieci napraw i ponownego użycia oraz wytyczne dotyczące minimalnej funkcjonalności punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla jednostek samorządu terytorialnego, SWECO Consulting sp. z o.o., Poznań, listopad 2017.